Kerk Prioriteiten

Kerk Prioriteiten
jesucristo

VISIOEN

Als we tot Christus komen en anderen helpen hetzelfde te doen, nemen we deel aan Gods werk van redding en verhoging. Dit werk wordt geleid door de twee grote geboden om God lief te hebben en onze naasten lief te hebben (Mattheüs 22:37-39).

We tonen onze liefde voor God als we Zijn geboden onderhouden en Zijn kinderen dienen (Johannes 14:15).

FOCUS EN DOELEN

Het evangelie van Jezus Christus naleven

 • Leden nemen deel aan het avondmaal
 • Ordenen tot het Aäronisch priesterschap: Recent bekeerde mannen van 12 jaar en ouder, en  de       jongemannen op de  juiste leeftijd en toekomstige ouderlingen tot het Melchizedeks priesterschap
 • Kom dan en Volg Mij voor kinderen,  jongeren  en volwassenen

Zorg dragen voor mensen in nood

 • Tienden en offergaven
 • Financieel beheer
 • Materiele Paraatheid, inclusief opslag van voedsel thuis

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

 • Verhoog bekeringsdopen door liefhebben, delen en uitnodigen
 • ZHV- en ouderlingenquorumpresidiums coördineren het zendingswerk door de leden
 • Verhoog het aantal voltijdse zendelingen die vanuit het gebied dienen

Gezinnen voor eeuwig verenigen

 • Jongeren en begiftigde leden die een  actieve  tempelaanbeveling    houden
 • Jongemannen en -vrouwen, het quorum presidium van de ZHV en ouderlingen coördineren tempel- en familiegeschiedeniswerk
 • Jongeren en volwassenen die namen van voorouders indienen voor tempelverordeningen
image2

INDICATOREN VAN VOORUITGANG

 • Bekeerlingen gedoopt bevestigd
 • Opkomst Avondmaalsdienst
 • Jongeren en volwassenen met een huidige Tempel aanbeveling
 • Priesterschapsverordeningen
 • Voltijdse zendelingen die vanuit het gebied dienen
 • Volledige Tiende betalers
image22

Principes om te onderwijzen

Priesterschapsleidersconferenties, leiderschapsconferenties en ringconferenties in 2020

De fundamentele beginselen en -plichten van het evangelie zijn altijd van toepassing op leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • God liefhebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf.
 • Geloof hebben in Jezus Christus en de gave van zijn oneindige verzoening omarmen.
 • Dagelijks berouw tonen en regelmatig aan het avondmaal deelnemen om de Heilige Geest bij ons te hebben.
 • Versterking van het thuisgerichte en door de kerk ondersteunde evangelieonderwijs.

Om het werk van verlossing en verhoging te bevorderen, voert u alstublieft de volgende prioriteiten uit via ring- en wijkraden:

Help de leden het nieuwe kinder- en jeugdprogramma te omarmen en help bisschoppen te begrijpen dat het hun eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid is om voor de jonge mannen en jonge vrouwen van hun wijk te zorgen.

Onderwijs dat de vergadering van Israël aan beide zijden van de sluier het grootste werk op aarde is. Laat de leden het evangelie met anderen delen, familie historisch werk doen en regelmatig afspraken maken en nakomen om in de tempel te aanbidden.

Moedig   ringpresidiums  en  bisschoppen aan om de juiste  verantwoordelijkheid  te  delegeren aan ouderlingenquorums en ZHV verenigingen en help hun presidiums effectieve bedienende interviews te houden. 

Benadruk de herstelling van het evangelie van Jezus Christus en de gelegenheid om ons te verheugen in  de  200ste  verjaardag  van  het  begin  van  de  herstelling. Blijf de leden aanmoedigen om de geopenbaarde naam van de  kerk te gebruiken.